دسته بندی: کتاب تفکر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس ۱۴سوادرسانه‌ | مخاطب بی مخاطب (حقوق مخاطب) | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۱۴سوادرسانه‌ | مخاطب بی مخاطب (حقوق مخاطب) | خانواده و فضای...

پاورپوینت درس ۱۳سوادرسانه‌ | مخاطب فعال یا منفعل! | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۱۳سوادرسانه‌ | مخاطب فعال یا منفعل! | خانواده و فضای مجازی...

پاورپوینت درس ۱۲ سوادرسانه‌ | مخاطب خاص | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۱۲ سوادرسانه‌ | مخاطب خاص | خانواده و فضای مجازی پاورپوینت درس...

پاورپوینت درس ۱۱ سواد رسانه | دروازه بانی خبر | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۱۱ سواد رسانه |  دروازه بانی خبر پاورپوینت درس ۱۱ سواد رسانه | ...

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌...

پاورپوینت درس ۹ سوادرسانه‌ | مهندسان پیام | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۹ سوادرسانه‌ | مهندسان پیام پاورپوینت درس ۹ سوادرسانه‌ |...

پاورپوینت درس ۷ و ۸ سوادرسانه‌ | فنون اقناع ۱ | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۷ و ۸ سوادرسانه‌ | فنون اقناع ۱ پاورپوینت درس ۷ و ۸ سوادرسانه‌...

پاورپوینت درس ۶ سوادرسانه‌ | کلیشه بدن | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۶ سوادرسانه‌ | کلیشه بدن پاورپوینت درس ۶ سوادرسانه‌ | کلیشه...

پاورپوینت درس ۵ سوادرسانه‌ | از بازنمایی تا کلیشه | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۵ سوادرسانه‌ | از بازنمایی تا کلیشه پاورپوینت درس ۵...

پاورپوینت درس ۴ سوادرسانه‌ | تصاویر معصوم نیستند | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۴ سوادرسانه‌ | تصاویر معصوم نیستند پاورپوینت درس ۴...