دسته بندی: آموزش سازمانی

آموزش امنیت شبکه های اجتماعی

آموزش امنیت شبکه های اجتماعی آموزش امنیت شبکه های اجتماعی – بخش زیادی از...

کارگاه امنیت نرم افزارهای پیام رسان موبایل پایه

کارگاه امنیت نرم افزارهای پیام رسان موبایل پایه بخش زیادی از ارتباطات...

کارگاه آموزشی آشنایی با تهدیدات فضای مجازی

آشنایی با تهدیدات فضای مجازی آشنایی با تهدیدات فضای مجازی – در این کارگاه...

آموزش تهدیدات فضای مجازی

آموزش تهدیدات فضای مجازی آموزش تهدیدات فضای مجازی – افزایش استفاده از...

کارگاه آموزش نرم افزار کنترل والدین

نرم افزار کنترل والدین کارگاه مهارتی استفاده از نرم افزار کنترل والدین...

آموزش امنیت اینترنت کارگاه مهارتی

کارگاه مهارتی آموزش امنیت اینترنت گسترش استفاده از اینترنت برای امور روزمره...